Internetska stranica „cijepise.zdravlje.hr“ – Pravila privatnosti

Internetska stranica „cijepise.zdravlje.hr“ – Pravila privatnosti

 1. Opće odredbe 

Ova obavijest o pravilima privatnosti opisuje svrhu i način rada internetske stranice  „cijepise.zdravlje.hr“ (u daljnjem tekstu: Stranica), koji podaci se prikupljaju i kako se s njima postupa tijekom korištenja Stranice, prava korisnika na zaštitu podataka i kako se štite podaci korisnika Stranice. 

 1. Voditelj obrade 

Stranica je u nadležnosti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), Ksaver 200a, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, tel:  01 46 07 555. 

U skladu s propisima o zaštiti podataka, Ministarstvo je voditelj obrade i odgovorno je za obradu podataka u sklopu Stranice. 

 1. Službenik za zaštitu podataka 

U slučaju potrebe, službenika za zaštitu podataka Ministarstva možete kontaktirati na gore navedenoj adresi ili slanjem e-pošte na zastita.podataka@miz.hr

 1. Svrha Stranice 

Svrha Stranice je omogućiti građanima s boravištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj prijavu za cijepljenje protiv bolesti COVID-19. 

 1. Pravna osnova za obradu podataka 

Putem Stranice se podaci prikupljaju i obrađuju temeljem članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20) i članka 26. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu („Narodne novine“, broj 14/19). 

 1. Korištenje Stranice 

Korištenje Stranice u potpunosti je dobrovoljno. Korisnici samostalno odlučuju hoće li je koristiti i unijeti svoje podatke.  

Na prvom ekranu korisnik odabere jednu od kombinacija: 

 • OIB i datum rođenja  

ili 

 • MBO i datum rođenja 

Nakon što je unio jednu od gore ispravnih kombinacija mora potvrditi da nije robot klikom na kvačicu kod reCAPTCHA. 

Na drugoj stranici odabire općinu u kojoj se hoće cijepiti te upisuje e-mail dva puta da potvrdi ispravan unos e-maila. Ako želi, može upisati i broj mobitela i/ili fiksnog telefona. Na dnu stranice, samo ako je upisao broj mobilnog ili fiksnog telefona, korisnik može odabrati dodatni način komunikacije putem SMS-a ili fiksnog telefona. Na kraju može odabrati kvačicu ako je kronični bolesnik. 

Na trećoj stranici prikazuju se prvo slovo imena i slovo prezimena te ostali podaci koju su na prethodnim stranicama uneseni te korisnik može potvrditi podatke ili se vratiti na prethodne stranice i promijeniti ih. 

Potvrdom podataka dolazi se na četvrtu stranicu na kojoj je potvrda uspješne prijave i broj prijave. Ujedno se korisniku šalje mail potvrde prijave. 

 1. Sigurnost Stranice 

Korištenje Stranice ne zahtijeva registraciju, ali se traže osobni podaci, poput OIB-a ili MBO, datuma rođenja, e-pošte. Prema vlastitoj želji, korisnik može unijeti broj mobitela ili broj fiksnog telefona. Stranica ni u kojem trenutku ne prikuplja geolokacijske podatke korisnika. 

Komponente poslužiteljske infrastrukture sa Stranicom komuniciraju zaštićenim kanalima. Podaci na poslužiteljskoj infrastrukturi čuvaju se u bazi podataka koja je realizirana kao zasebna logička cjelina uz primjenu sigurnosnih politika najvišeg standarda. 

 1. Pristup podacima 

Pristup podacima ima samo nadležni zdravstveni djelatnik, koji na temelju  epidemioloških indikacija kroz zasebno internetsko sučelje dotičnu osobu naruči na cijepljenje.  

 1. Prijenos podataka u treće zemlje 

Podaci koji se obrađuju korištenjem Stranice nalaze se isključivo na poslužiteljima u Republici Hrvatskoj. Podaci se ne prenose u treće zemlje. 

 1. Povlačenje privole 

Korisnik za navedenu obradu ne daje privolu tako da nije predviđeno njeno povlačenje.  

 1. Prava korisnika 

Korisnici imaju sva prava zaštite osobnih podataka u skladu s člancima 15., 16., 17., 18., 20. i 21. EU Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). 

Bez obzira na navedeno, korisnici imaju: 

 • pravo obraćanja službeniku za zaštitu podataka Ministarstva (članak 38. stavak 4. EU Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)) i 
 • pravo na podnošenje žalbe nadležnom tijelu za zaštitu podataka: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, e-pošta: azop@azop.hr

Ministarstvo zadržava pravo izmjene i ažuriranja Pravila privatnosti. 

Datum zadnje objave: 25. veljače 2021.